Reklamácie

Úvodné ustanovenie

Reklamačný poriadok obsahuje informácie pre zákazníka pri uplatňovaní reklamácie tovaru, kúpeného v internetovom obchode asolo.sk.

Odber a preberanie tovaru

  • priamo na sklade predávajúceho
  • od prepravcu zaisteného od predávajúceho
  • tovar na dobierku

Preberanie tovaru spočíva vo vecnej kontrole údajov uvedených na dodacom liste, alebo na inom sprievodnom doklade a ich porovnávaní so skutočne dodanými druhmi tovaru, množstvom a vzhľadovej neporušenosti originálnych obalov.

Ak kupujúci zistí nezrovnalosti v množstve obalových jednotiek alebo voľne naloženého tovaru, či porušenosť tovaru, je povinný o tomto s prepravcom spísať zápis na dodacom liste, alebo na inom sprievodnom doklade, v ktorom obe strany uvedú svoje stanoviská. Zápis musí obsahovať dátum spísania a podpisy príslušných osôb. Kupujúci je povinný vystaviť a odoslať reklamačný list predávajúcemu, a to do troch dní po spísaní zápisu.

Uplatňovanie a vybavovanie reklamácií

Množstevné reklamácie v originálnom balení je nutné uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa dodania tovaru. Výrobné a funkčné vady reklamuje kupujúci u predávajúceho bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Reklamovaný tovar je nutné skompletovať (pokiaľ nekompletnosť nebola predmetom reklamácie), vyčistit a závadu viditeľne označiť. Tovar musí byť zabalený a zabezpečený proti stratám a poškodeniu počas prepravy. Tovar reklamovaný pred predajom, musí byť v originálnom nepoškodenom obale, v ktorom bol dodaný. Predávajúci je povinný, do 30 dní od obdržania reklamačného listu, posúdiť uplatnené reklamácie z hľadiska možnosti opravy, dokompletovania, alebo poskytnutia zľavy.

Reklamácie na tovar zakúpený v našej firme posielajte na adresu:

SPORT prima SK spol. s r.o.
Baltská 13
821 07 Bratislava

Nárok na uplatnenie záruky zaniká

  1. Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri preberaní).
  2. Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.
  3. Neodbornou inštaláciou, zachádzaním či obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou.
  4. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojími parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii.
  5. Zboží bylo poškozeno živly.Tovar bol poškodený živlami
  6. Tovar bol poškodený nadmernou záťažou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii.

Záverečné ustanovenie

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.