Účet  ->  GDPR

GDPR

SPORT prima SK spol. s r.o.
Baltská 13
821 07 Bratislava
IČO: 35976471
DIČ: 202212307
IČ DPH: SK2022123070

Smernica o ochrane osobných údajov – GDPR

1. Úvod

Táto smernica je venovaná téme o ochrane osobných údajov v náväznosti na platnosť všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov fyzických osôb alebo GDPR (General Data Protection Regulation).

Všeobecné obchodné zásady spoločnosti Sport prima SK spol. s.r.o. (ďalej len spoločnosť), vyjadrujú náš záväzok usilovať sa o ochranu osobných údajov našich zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov. Tieto pravidlá uvádzajú, ako bude tento záväzok implementovaný a aké postavenie bude mať spoločnosť v roli správcu osobných údajov.

2. Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Ochranu Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov považujeme za významnú záležitosť a venujeme jej zvláštnu pozornosť. Naša politika ochrany osobných údajov je v súlade so zákonnými ustanoveniami a pravidlami správania sa, ktoré sa vzťahujú na celú spoločnosť.

Kladieme dôraz na spoluprácu so spoločnosťami, ktoré dodržujú pravidlá a zákonné ustanovenia a svoju činnosť prevádzajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane osobných údajov. Viac o spracovateľoch a príjemcoch nižšie.

Zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a internými pravidlami spoločnosti. Spoločnosť organizuje a poskytuje zamestnancom školenia o pravidlách a ďalších záväzkoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany dát a rovnako tak dochádza k interným auditom pre kontrolu dodržiavania týchto pravidiel a zásad pri práci s osobnými údajmi. Prístupy k osobným údajom sú riadené a založené na právach jednotlivých zamestnancov tak, ako je nevyhnutne nutné pre prácu.

Osobné údaje získané počas návštev na našich webových stránkach spracovávame v súlade so zákonnými ustanoveniami platnými v Slovenskej republike. Pre optimalizáciu týchto webových stránok z hľadiska systémového výkonu, využiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o produktoch a službách ich automaticky zhromažďujeme a ukladáme. Sú to typické informácie o vašej IP adrese, type prehliadača, nastavení jazyka, operačnom systéme, poskytovateľovi internetového pripojenia (ISP) a o dátume a dĺžke vašej návštevy.

Tieto informácie používame k efektívnemu spravovaniu webových stránok, k získavaniu informácií o správaní sa používateľov na webových stránkach, k analýze trendov a zhromažďovaniu demografických dát o našich používateľoch ako celku. Takto nazhromaždené informácie je možné využiť pre marketingové a propagačné účely a pre komunikáciu (napr. pre ľahšiu orientáciu užívateľov na stránkach a poskytovaniu atraktívnych špeciálnych ponúk a služieb).

Webové stránky spoločnosti môžu zahŕňať odkazy na iné webové stránky, na ktoré sa tieto pravidlá využívania osobných údajov a cookies nevzťahujú.

2.1. Služby cookies a ich využívanie

Webové stránky organizácie, emailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu za účelom optimalizácie služieb využívať tzv. „cookies".

„Cookie" je malý súbor, skladajúci sa obvykle z písmen a číslic, ktoré prostredníctvom nášho internetového serveru posielame do súboru cookie prehliadača na pevnom disku Vášho počítača. To nám napríklad umožňuje rozpoznať zariadenie daného užívateľa v prípade, že dôjde k spojeniu medzi internetovým serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť nášmu internetovému serveru poskytnúť užívateľovi internetovej stránky, na ktorú je zvyknutý, aby návšteva internetových stránok spoločnosti bola pre užívateľa viac osobná a dokázala lepšie reagovať na jeho individuálne potreby.

Na www stránkach využíva spoločnosť dva druhy cookies:

 • Session cookies - jedná sa o dočasné cookies, ktoré sa ukladajú do súboru cookie vášho prehliadača do doby, pokiaľ ukončíte prácu s prehliadačom. Tieto cookies sú pre riadnu funkciu niektorých aplikácií či funkčnosť týchto stránok povinné.
 • Permanentné cookies - permanentné cookies môžeme využívať pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu orientáciu užívateľov na stránkach (napr. rýchlejšiu a jednoduchšiu navigáciu). Tieto cookies zostávajú v súbore cookie vášho prehliadača počas dlhšieho obdobia, ktoré závisí na tom, aké zvolíte nastavenie internetového prehliadača. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve stránok. Permanentné cookies sú známe tiež ako tracking cookies.

Ďalšie osobné údaje sa zhromažďujú len, pokiaľ dáte k takému spracovaniu výslovný súhlas.

3. Kategória a rozsah spracovávaných dát

S ohľadom na ochranu osobných údajov obmedzujeme spracovanie osobných dát na údaje, ktoré sú primerané a relevantné pre príslušný obchodný účel. Sú to osobné údaje pre identifikáciu a komunikáciu s Vami a zvláštne kategórie osobných údajov, ktoré sú potrebné pre našu obchodnú činnosť v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami.

3.1. Kategória osobných údajov

V rámci našich činností zhromažďujeme osobné údaje zákazníkov, obchodných partnerov a dodávateľov za účelom jedinečnej identifikácie osoby. Sú to:

 • vaše meno,
 • vaša adresa,
 • vaša e-mailová adresa,
 • vaše telefónne číslo,
 • vaše bankové číslo účtu,
 • IČO/DIČ
 • Fakturačná adresa

3.2. Zvláštne kategórie osobných údajov

Spoločnosť spracováva zvláštne kategórie osobných údajov („citlivé osobné údaje“).

Citlivým osobným údajom sú údaje vypovedajúce o:

 • politických názoroch (v prípade, že ste politicky exponovaná osoba v zmysle §4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu) a ďalej:
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa zákona 262/2006 Zb. a 258/2000 Zb.)

3.3. Doba spracovania

S vašimi osobnými údajmi pracujeme:

 • Doba uchovania osobných údajov je stanovená hlavne podľa všeobecných a špeciálnych premlčacích lehôt podľa zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka.
 • po dobu potrebnú k plneniu príslušného obchodného účelu
 • pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov

Po ukončení stanoveného obdobia pre spracovanie a uchovávanie osobných údajov budú Vaše údaje bezpečne vymazané alebo zničené, anonymizované alebo prevedené do archívu.

3.4. Zdroj dát

Dáta, ktoré spracovávame, získame prevažne od subjektu osobných údajov. Môžeme sa však o Vás dozvedieť aj z iných zdrojov, aby sme sa uistili, že to, čo o Vás vieme, je pravdivé a úplné.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sú oznámené pri uzatvorení zmluvy a v priebehu jej trvania priamo s Vami alebo s Vašim súhlasom, prostredníctvom nášho zamestnanca. V prípade naviazania nového obchodného vzťahu spracovávame Vaše osobné údaje oznámené Vami pri uzatvorení zmluvy.

Vaše osobné údaje a rovnako tiež citlivé osobné dáta môžeme získať za účelom plnenia záväzku zo zmluvy.

Ďalej spracovávame osobné údaje legálne získané z verejných registrov alebo pri súčinnosti s vládnymi orgánmi a inštitúciami (v zmysle zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu).

K spracovaniu osobných údajov môže dôjsť aj v prípade poskytnutia Vašich dát od tretej osoby, ktorej ste poskytli súhlas alebo priamo plnú moc k tomuto účelu. Informácie môžeme doplniť aj o Vami zverejnené dáta z verejne dostupných zdrojov.

4. Účely spracovania osobných údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie príslušného obchodného účelu. Osobné údaje môžu byť spracované v jednom, alebo viacerých, z nasledujúcich prípadov:

4.1. Legitímne účely spracovania

Ak jednáte s našou spoločnosťou ako zákazník, obchodný partner či dodávateľ, požiadame Vás o poskytnutie osobných údajov pre nasledujúce účely:

 • uzatváranie, správa a plnenie zmlúv,
 • riadenie vzťahov, poskytovanie (on-line) služieb a kontaktov,
 • plnenie právnych a regulačných povinností.

4.2. Súhlas

Pokiaľ nejde o žiadnu z variant podľa odst. 4.1. alebo bude súhlas vyžadovaný iným zákonným požiadavkom, bude súhlas získaný od vlastníka osobných údajov pred ich spracovaním. Pri udelení súhlasu Vám oznámime následujúce informácie:

 • účely spracovania, pre ktoré je požadovaný súhlas,
 • naše kontaktné údaje ako správcu osobných údajov,
 • Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Ak je spracovanie primerané a nevyhnutné k vybaveniu požiadavku, je súhlas subjektu údajov predpokladaný (napríklad návšteva webovej stránky, využitie aplikácií spoločnosti, osobná návšteva alebo účasť na spoločenskej akcii).

Súhlas by mal byť slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným potvrdením subjektu údajov k spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a to v podobe písomného prehlásenia, vykonaného elektronicky, alebo ústneho prehlásenia.

Subjekt údajov má právo odmietnuť alebo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

5. Práva vlastníkov údajov

S platnosťou všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov vzniká vlastníkom (subjektom) osobných údajov právo na:

 • informácie a prístup k osobným údajom,
 • prenositeľnosť údajov,
 • obmedzenie spracovania údajov,
 • opravu a výmaz osobných údajov,
 • informácie ohľadne opravy alebo vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracovania,
 • vznesenie námietky,
 • odobratie z automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Pozície, v ktorých môžeme evidovať Vaše osobné údaje a určiť jednoznačnú identifikáciu Vašej osoby sú:

 • ste náš klient - záujemca o naše služby,
 • ste náš dodávateľ - poskytovateľ služby a technickej podpory, spracovateľ čiastočných procesov,
 • ste náš zamestnanec - stály a bývalý zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie

Pokiaľ ste iná fyzická osoba, ktorej údaje boli získané pri našej činnosti, nie sú tieto údaje ďalej spracovávané a nie sme schopní podľa týchto osobných údajov určiť jednoznačnú identifikáciu Vašej osoby. Tieto údaje slúžia iba pre informačné účely našej spoločnosti a nie sú ďalej poskytované iným spracovateľom či tretím stranám.

Ďalej Vás chceme upozorniť, že pri uplatnení Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov môže prísť k určitému obmedzeniu našej činnosti voči Vám a nášmu zmluvnému vzťahu.

5.1. Uplatnenie práv klienta a obchodného partnera

Žiadosti pre uplatnenie práv subjektov ohľadom osobných údajov prijímame na našej adrese: SPORT prima SK spol. s r.o., Baltská 13, Bratislava 821 07 alebo na elektronickej adrese: info@sportprima.sk

Žiadosť je možné akceptovať v prípade jednoznačnej identifikácie osoby, a to písomnou aj elektronickou formou. V opačnom prípade Vás požiadame o dodanie dodatočných podkladov pre správnu identifikáciu Vašej osoby.

Informácie a prístup k osobným údajom

V prípade, že získame Vaše osobné údaje k spracovaniu priamo od Vás, sme povinný Vám oznámiť nasledujúce:

totožnosť a kontaktné údaje spoločnosti,

účel spracovania, pre ktorý sú osobné údaje získavané, a právny základ pre ich spracovanie,

oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany v prípade, že sú tieto záujmy nadradené nad záujmy a právo subjektov údajov,

prípadných príjemcov osobných údajov a úmysel poskytnutia Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

dobu, po ktorú budú údaje používané, príp. uložené,

výpis Vašich práv vrátane práva podať sťažnosť,

či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, teda kedy prichádza k spracovaniu dát na základe zákona a kedy na základe Vašeho súhlasu,

skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania

V prípade, že neboli Vaše osobné údaje získané priamo od Vás, sme povinní Vám poskytnúť informácie, o akú kategóriu dotknutých osobných údajov sa jedná a zdroj, z ktorého boli dáta prijaté.

Prenositeľnosť

Vlastník osobných údajov má právo získať svoje osobné údaje, ktoré nám poskytol, v štruktúrovanej forme v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte ako vlastník osobných údajov právo na prenos týchto dát k inému správcovi. Prenos osobných údajov je možný iba u údajov, ktoré boli získané na základe súhlasu alebo zmluvy a sú spracovávané automatizovane.

Toto právo nie je možné uplatniť na údaje spracované pri plnení úloh verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je správca poverený.

Pri prenose údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Obmedzenie spracovania

Ako vlastník údajov máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie osobných údajov v prípade, že:

 • máte podozrenie na protiprávne spracovanie osobných údajov, ale odmietate výmaz týchto osobných údajov a miesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia,
 • už osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale vy ako subjekt údajov ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu - spracovanie bude obmedzené na dobu potrebnú k overeniu, či oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

Chceme Vás upozorniť, že v prípade žiadosti o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov môže dôjsť k obmedzeniu našej činnosti voči Vám a nášmu zmluvnému vzťahu.

Oprava a výmaz osobných údajov

Ako subjekt údajov máte právo na opravu nepresných či neaktuálnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Opravu Vašich osobných údajov máte možnosť vykonať zaslaním žiadosti na naše kontaktné údaje.

Právo na výmaz alebo právo byť zabudnutý máte možnosť uplatniť v prípade, že:

osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zozbierané a spracované,

odvoláte súhlas, na základe ktorého údaje spracovávame, a neexistuje ďalší právny dôvod pre ich spracovanie,

sú osobné údaje spracovávané protiprávne,

osobné údaje boli zozbierané za podmienok udelenia súhlasu dieťaťom v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

V prípade, že príde k uplatneniu práva na výmaz osobných údajov, ktoré boly nami zverejnené alebo odovzdané tretím stranám, podnikneme potrebné kroky ku kontaktovaniu všetkých príjemcov Vašich osobných údajov a odovzdáme žiadosť o vymazanie všetkých osobných údajov alebo referencií.

Vaše právo na výmaz je možné uplatniť až po uplynutí stanovenej lehoty pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Informácie ohľadne opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzení spracovania

Vždy, pokiaľ ako vlastník údajov požadujete, Vás budeme informovať o príjemcoch Vašich osobných údajov vo chvíli, kedy im boli Vaše údaje sprístupnené. Ďalej Vás budeme informovať o opravách, výmazoch alebo obmedzení spracovania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Právo vzniesť námietku

Právo vzniesť námietku môžete iba v určitých špecifických prípadoch, a to pokiaľ ide o:

 • spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo pre účely našich oprávnených záujmov, či záujmov tretej strany (vrátane profilovania),
 • v prípade, že vznesiete námietku s relevantnými dôvodmi, oznámime Vám dôvody pre spracovanie. Pokiaľ nebudú naše dôvody prevažovať nad Vašimi záujmami alebo právami, alebo sa nebude jednať o dôvod určenia, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, nebude spracovanie osobných údajov prerušené.
 • spracovanie pre firemné účely priameho marketingu (vrátane profilovania),
 • v prípade, že vznesiete námietku a neprajete si, aby Vaše údaje boli ďalej spracovávané pre tento účel, nie je treba uvádzať dôvody pre ukončenie. Po obdržaní námietky prestávame Vaše údaje pre tento účel používať. Pokiaľ však príslušné údaje spracovávame aj pre iný účel na základe iného právneho základu, takéto spracovanie nie je námietkou dotknuté.
 • spracovanie pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely.

V prípade, že vznesiete námietku s relevantnými dôvodmi, oznámime Vám dôvody pre spracovanie. Právo je možné uplatniť iba pokiaľ sa nejedná o spracovanie pre splnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme.

Odobratie z automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Ako vlastník osobných údajov máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní. Jedná sa o ochranu pred potenciálne nepriaznivým rozhodnutím, ktoré by mohlo byť prijaté bez ľudského zásahu.

Týmto Vám potvrdzujeme, že podľa zákonných definícii nedochádza v našej spoločnosti k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

5.1.1. Deti - uplatnenie práv neplnoletých a právne zastupovanie

V případě poskytování informačních služeb nezletilému je souhlas dítěte pro zpracování jeho osobních údajů považován za zákonný, dosáhlo-li dítě nejméně věku 13 let. Souhlas dítěte mladšího 13 let je nutno vyjádřit nebo schválit zákonným zástupcem (osoba s rodičovskou zodpovědností k dítěti).

Výše uvedené se nevztahuje na obecné smluvní právo členských států, například pravidla týkající se platnosti, uzavírání nebo účinků smlouvy vzhledem k dítěti.

5.2.Uplatnění práv dodavatele

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na naší adrese: Legionářů 3084/36, 695 01 Hodonín, nebo na elektronické adrese: info@asolo.cz

V případě, že je náš smluvní vztah založen na dohodě s Vaším zaměstnavatelem, vystupujeme v tomto vztahu v roli zpracovatele Vašich osobních údajů. Pro uplatnění Vašich práv je nutno se obrátit na Vašeho zaměstnavatele jako správce osobních údajů, který nám poskytne případné bližší informace o zpracování osobních údajů.

Pokud jste samostatně výdělečná osoba, se kterou spolupracujeme na základně smluvního vztahu, jsme v tomto případě správci Vašich osobních údajů a lze u nás uplatnit svá práva.

Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

 • totožnost a kontaktní údaje společnosti,
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování,
 • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů
 • případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
 • dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy,
 • výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost,
 • zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Jako náš dodavatel služeb, máte právo na informace a přístup k údajům, které Vám budou poskytnuty v okamžik sepsání smlouvy při sběru osobních údajů. Stejně tak Vám budou poskytnuty informace po opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Ve všech a jiných případech Vám poskytneme informace nejpozději do jednoho měsíce od nastalé skutečnosti.

Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

 • popřete přesnost osobních údajů,
 • máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,
 • již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány,
 • odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování,
 • jsou osobní údaje zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

 • zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování),
 • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
 • zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování),
 • V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
 • zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Na právo vznést námitku (kromě posledního účelu zpracování) Vás výslovně upozorníme nejpozději v okamžiku první komunikace, a to zřetelně a odděleně od ostatních informací.

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

5.3. Kontaktní údaje správce

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na naší adrese: Legionářů 3084/36, 695 01 Hodonín, nebo na elektronické adrese: info@asolo.cz

Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby.

Vaše žádosti/stížnosti zpracujeme bez zbytečného odkladu a budeme Vás informovat o vyřízení do 30 dnů od obdržení žádosti/stížnosti.

6. Převažující/nadřazené zájmy

Některá práva a povinnosti společnosti SPORT prima spol. s r.o., mohou být nadřazená nad právy jednotlivců, pokud za daných konkrétních okolností existuje oprávněný zájem, který převažuje nad zájmem jednotlivce (přednostní zájem). Převažující zájem existuje, je-li třeba:

 • chránit oprávněné obchodní zájmy společnosti včetně:
 • zdraví, bezpečnost nebo bezpečnost jednotlivců,
 • práva duševního vlastnictví, obchodního tajemství nebo jméno společnosti,
 • kontinuity obchodních operací,
 • zachování důvěrnosti při navrhovaném prodeji, fúzi nebo akvizici podniku,
 • zapojení důvěryhodných poradců nebo poradců pro obchodní, právní, daňové nebo pojišťovací účely.
 • předcházet nebo vyšetřovat porušení zákona, a to skutečné nebo předpokládané na základě odůvodněných podezření (včetně spolupráce s např. PČR), smluv, nebo zásad naší společnosti,

7. Přenos osobních údajů třetím stranám

V rámci naší činnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

 • zákonem daným subjektům, např. soudům, České národní bance, exekutorům nebo insolvenčním správcům,
 • dalším subjektům pro ochranu práv (např. soudům, smluvním lékařům, vyšetřovatelům, soudním komisařům apod.),
 • zpracovatelům, kteří zaručují technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů,
 • s vaším souhlasem spolupracujícím obchodním partnerům.

Třetím stranám jsou předávány osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění obchodního účelu.

Naše společnost spolupracuje pouze se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a aby byla zajištěna ochrana práv nejen našich klientů ale také zaměstnanců.

8. Seznam subjektů, které mohou přijít do styku s Vašimi kontaktními údaji:

Správce:

 • Štefánikova 4107/42, 695 01 Hodonín, nebo na elektronické adrese info@asolo.sk

Zpracovatelé:

 • SPORT prima SK spol. s r.o. Baltská 13, Podunajské Biskupice, 821 07 Bratislava
 • Orgány veřejné moci a soudy (zejm. při plnění našich zákonných povinností)
 • Auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností
 • Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií
 • Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.)
 • Poskytovatelé zdravotních služeb (při šetření pojistných událostí)

9. Pravidla pro přenos údajů mimo Evropskou unii

Tento článek stanoví další pravidla pro předávání osobních údajů třetím stranám se sídlem v zemi, u které se nepředpokládá poskytnutí adekvátní úrovně ochrany osobních údajů (země s nevhodným stavem).

Osobní údaje mohou být převedeny na třetí stranu, která se nachází v zemi s nevhodným statusem, pouze pokud:

 • mezi společností SPORT prima spol. s r.o., a příslušnou třetí stranou byla uzavřena smlouva, která poskytuje záruky, že třetí strana bude dodržovat obdobnou úroveň ochrany, jaká je stanovena v naší společnosti,
 • třetí strana byla certifikována podle kodexu chování nebo certifikačního programu, který je uznán podle platných právních předpisů, za poskytnutí "přiměřené" úrovně ochrany údajů,
 • třetí strana zavedla závazná korporátní pravidla nebo podobný mechanismus kontroly převodu osobních dat, který poskytuje patřičné záruky podle platných právních předpisů,
 • převod je nezbytný pro uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené v zájmu jednotlivce mezi SPORT prima spol., s.r.o., a třetí stranou,
 • převod je nezbytný pro plnění smlouvy se zákazníkem, dodavatelem nebo obchodním partnerem, nebo na žádost zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera před přijetím smlouvy,
 • převod je nezbytný k ochraně životně důležitého zájmu jednotlivce,
 • převod je nezbytný pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • převod je nezbytný k uspokojení závažného důvodu veřejného zájmu,
 • převod je vyžadován jakýmkoli zákonem, kterému společnost podléhá

V rozsahu povoleném zákonem výše uvedené poslední tři body vyžadují předchozí souhlas vedení společnosti

10. Sledování a dodržování právních norem

V naší společnosti jsou prováděny interní audity procesů a postupů, které obsahují zpracování osobních údajů, za účelem dodržování stanovených zásad a pravidel.