Ochrana osobných údajov

SPORT prima SK spol. s r.o.
Baltská 13
821 07 Bratislava
IČO: 35976471
DIČ: 202212307
IČ DPH: SK2022123070

Smernica o ochrane osobných údajov – GDPR

1. Úvod

Táto smernica je venovaná téme o ochrane osobných údajov v náväznosti na platnosť všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov fyzických osôb alebo GDPR (General Data Protection Regulation).

Všeobecné obchodné zásady spoločnosti Sport prima SK spol. s.r.o. (ďalej len spoločnosť), vyjadrujú náš záväzok usilovať sa o ochranu osobných údajov našich zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov. Tieto pravidlá uvádzajú, ako bude tento záväzok implementovaný a aké postavenie bude mať spoločnosť v roli správcu osobných údajov.

2. Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Ochranu Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov považujeme za významnú záležitosť a venujeme jej zvláštnu pozornosť. Naša politika ochrany osobných údajov je v súlade so zákonnými ustanoveniami a pravidlami správania sa, ktoré sa vzťahujú na celú spoločnosť.

Kladieme dôraz na spoluprácu so spoločnosťami, ktoré dodržujú pravidlá a zákonné ustanovenia a svoju činnosť prevádzajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane osobných údajov. Viac o spracovateľoch a príjemcoch nižšie.

Zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a internými pravidlami spoločnosti. Spoločnosť organizuje a poskytuje zamestnancom školenia o pravidlách a ďalších záväzkoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany dát a rovnako tak dochádza k interným auditom pre kontrolu dodržiavania týchto pravidiel a zásad pri práci s osobnými údajmi. Prístupy k osobným údajom sú riadené a založené na právach jednotlivých zamestnancov tak, ako je nevyhnutne nutné pre prácu.

Osobné údaje získané počas návštev na našich webových stránkach spracovávame v súlade so zákonnými ustanoveniami platnými v Slovenskej republike. Pre optimalizáciu týchto webových stránok z hľadiska systémového výkonu, využiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o produktoch a službách ich automaticky zhromažďujeme a ukladáme. Sú to typické informácie o vašej IP adrese, type prehliadača, nastavení jazyka, operačnom systéme, poskytovateľovi internetového pripojenia (ISP) a o dátume a dĺžke vašej návštevy.

Tieto informácie používame k efektívnemu spravovaniu webových stránok, k získavaniu informácií o správaní sa používateľov na webových stránkach, k analýze trendov a zhromažďovaniu demografických dát o našich používateľoch ako celku. Takto nazhromaždené informácie je možné využiť pre marketingové a propagačné účely a pre komunikáciu (napr. pre ľahšiu orientáciu užívateľov na stránkach a poskytovaniu atraktívnych špeciálnych ponúk a služieb).

Webové stránky spoločnosti môžu zahŕňať odkazy na iné webové stránky, na ktoré sa tieto pravidlá využívania osobných údajov a cookies nevzťahujú.

2.1. Služby cookies a ich využívanie

Webové stránky organizácie, emailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu za účelom optimalizácie služieb využívať tzv. „cookies".

„Cookie" je malý súbor, skladajúci sa obvykle z písmen a číslic, ktoré prostredníctvom nášho internetového serveru posielame do súboru cookie prehliadača na pevnom disku Vášho počítača. To nám napríklad umožňuje rozpoznať zariadenie daného užívateľa v prípade, že dôjde k spojeniu medzi internetovým serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť nášmu internetovému serveru poskytnúť užívateľovi internetovej stránky, na ktorú je zvyknutý, aby návšteva internetových stránok spoločnosti bola pre užívateľa viac osobná a dokázala lepšie reagovať na jeho individuálne potreby.

Na www stránkach využíva spoločnosť dva druhy cookies:

 • Session cookies - jedná sa o dočasné cookies, ktoré sa ukladajú do súboru cookie vášho prehliadača do doby, pokiaľ ukončíte prácu s prehliadačom. Tieto cookies sú pre riadnu funkciu niektorých aplikácií či funkčnosť týchto stránok povinné.
 • Permanentné cookies - permanentné cookies môžeme využívať pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu orientáciu užívateľov na stránkach (napr. rýchlejšiu a jednoduchšiu navigáciu). Tieto cookies zostávajú v súbore cookie vášho prehliadača počas dlhšieho obdobia, ktoré závisí na tom, aké zvolíte nastavenie internetového prehliadača. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve stránok. Permanentné cookies sú známe tiež ako tracking cookies.

Ďalšie osobné údaje sa zhromažďujú len, pokiaľ dáte k takému spracovaniu výslovný súhlas.

3. Kategória a rozsah spracovávaných dát

S ohľadom na ochranu osobných údajov obmedzujeme spracovanie osobných dát na údaje, ktoré sú primerané a relevantné pre príslušný obchodný účel. Sú to osobné údaje pre identifikáciu a komunikáciu s Vami a zvláštne kategórie osobných údajov, ktoré sú potrebné pre našu obchodnú činnosť v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami.

3.1. Kategória osobných údajov

V rámci našich činností zhromažďujeme osobné údaje zákazníkov, obchodných partnerov a dodávateľov za účelom jedinečnej identifikácie osoby. Sú to:

 • vaše meno,
 • vaša adresa,
 • vaša e-mailová adresa,
 • vaše telefónne číslo,
 • vaše bankové číslo účtu,
 • IČO/DIČ
 • Fakturačná adresa

3.2. Zvláštne kategórie osobných údajov

Spoločnosť spracováva zvláštne kategórie osobných údajov („citlivé osobné údaje“).

Citlivým osobným údajom sú údaje vypovedajúce o:

 • politických názoroch (v prípade, že ste politicky exponovaná osoba v zmysle §4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu) a ďalej:
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa zákona 262/2006 Zb. a 258/2000 Zb.)

3.3. Doba spracovania

S vašimi osobnými údajmi pracujeme:

 • Doba uchovania osobných údajov je stanovená hlavne podľa všeobecných a špeciálnych premlčacích lehôt podľa zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka.
 • po dobu potrebnú k plneniu príslušného obchodného účelu
 • pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov

Po ukončení stanoveného obdobia pre spracovanie a uchovávanie osobných údajov budú Vaše údaje bezpečne vymazané alebo zničené, anonymizované alebo prevedené do archívu.

3.4. Zdroj dát

Dáta, ktoré spracovávame, získame prevažne od subjektu osobných údajov. Môžeme sa však o Vás dozvedieť aj z iných zdrojov, aby sme sa uistili, že to, čo o Vás vieme, je pravdivé a úplné.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sú oznámené pri uzatvorení zmluvy a v priebehu jej trvania priamo s Vami alebo s Vašim súhlasom, prostredníctvom nášho zamestnanca. V prípade naviazania nového obchodného vzťahu spracovávame Vaše osobné údaje oznámené Vami pri uzatvorení zmluvy.

Vaše osobné údaje a rovnako tiež citlivé osobné dáta môžeme získať za účelom plnenia záväzku zo zmluvy.

Ďalej spracovávame osobné údaje legálne získané z verejných registrov alebo pri súčinnosti s vládnymi orgánmi a inštitúciami (v zmysle zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu).

K spracovaniu osobných údajov môže dôjsť aj v prípade poskytnutia Vašich dát od tretej osoby, ktorej ste poskytli súhlas alebo priamo plnú moc k tomuto účelu. Informácie môžeme doplniť aj o Vami zverejnené dáta z verejne dostupných zdrojov.

4. Účely spracovania osobných údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie príslušného obchodného účelu. Osobné údaje môžu byť spracované v jednom, alebo viacerých, z nasledujúcich prípadov:

4.1. Legitímne účely spracovania

Ak jednáte s našou spoločnosťou ako zákazník, obchodný partner či dodávateľ, požiadame Vás o poskytnutie osobných údajov pre nasledujúce účely:

 • uzatváranie, správa a plnenie zmlúv,
 • riadenie vzťahov, poskytovanie (on-line) služieb a kontaktov,
 • plnenie právnych a regulačných povinností.

4.2. Súhlas

Pokiaľ nejde o žiadnu z variant podľa odst. 4.1. alebo bude súhlas vyžadovaný iným zákonným požiadavkom, bude súhlas získaný od vlastníka osobných údajov pred ich spracovaním. Pri udelení súhlasu Vám oznámime následujúce informácie:

 • účely spracovania, pre ktoré je požadovaný súhlas,
 • naše kontaktné údaje ako správcu osobných údajov,
 • Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Ak je spracovanie primerané a nevyhnutné k vybaveniu požiadavku, je súhlas subjektu údajov predpokladaný (napríklad návšteva webovej stránky, využitie aplikácií spoločnosti, osobná návšteva alebo účasť na spoločenskej akcii).

Súhlas by mal byť slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným potvrdením subjektu údajov k spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a to v podobe písomného prehlásenia, vykonaného elektronicky, alebo ústneho prehlásenia.

Subjekt údajov má právo odmietnuť alebo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

5. Práva vlastníkov údajov

S platnosťou všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov vzniká vlastníkom (subjektom) osobných údajov právo na:

 • informácie a prístup k osobným údajom,
 • prenositeľnosť údajov,
 • obmedzenie spracovania údajov,
 • opravu a výmaz osobných údajov,
 • informácie ohľadne opravy alebo vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracovania,
 • vznesenie námietky,
 • odobratie z automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Pozície, v ktorých môžeme evidovať Vaše osobné údaje a určiť jednoznačnú identifikáciu Vašej osoby sú:

 • ste náš klient - záujemca o naše služby,
 • ste náš dodávateľ - poskytovateľ služby a technickej podpory, spracovateľ čiastočných procesov,
 • ste náš zamestnanec - stály a bývalý zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie

Pokiaľ ste iná fyzická osoba, ktorej údaje boli získané pri našej činnosti, nie sú tieto údaje ďalej spracovávané a nie sme schopní podľa týchto osobných údajov určiť jednoznačnú identifikáciu Vašej osoby. Tieto údaje slúžia iba pre informačné účely našej spoločnosti a nie sú ďalej poskytované iným spracovateľom či tretím stranám.

Ďalej Vás chceme upozorniť, že pri uplatnení Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov môže prísť k určitému obmedzeniu našej činnosti voči Vám a nášmu zmluvnému vzťahu.

5.1. Uplatnenie práv klienta a obchodného partnera

Žiadosti pre uplatnenie práv subjektov ohľadom osobných údajov prijímame na našej adrese: SPORT prima SK spol. s r.o., Baltská 13, Bratislava 821 07 alebo na elektronickej adrese: info@sportprima.sk

Žiadosť je možné akceptovať v prípade jednoznačnej identifikácie osoby, a to písomnou aj elektronickou formou. V opačnom prípade Vás požiadame o dodanie dodatočných podkladov pre správnu identifikáciu Vašej osoby.

Informácie a prístup k osobným údajom

V prípade, že získame Vaše osobné údaje k spracovaniu priamo od Vás, sme povinný Vám oznámiť nasledujúce:

totožnosť a kontaktné údaje spoločnosti,

účel spracovania, pre ktorý sú osobné údaje získavané, a právny základ pre ich spracovanie,

oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany v prípade, že sú tieto záujmy nadradené nad záujmy a právo subjektov údajov,

prípadných príjemcov osobných údajov a úmysel poskytnutia Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

dobu, po ktorú budú údaje používané, príp. uložené,

výpis Vašich práv vrátane práva podať sťažnosť,

či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, teda kedy prichádza k spracovaniu dát na základe zákona a kedy na základe Vašeho súhlasu,

skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania

V prípade, že neboli Vaše osobné údaje získané priamo od Vás, sme povinní Vám poskytnúť informácie, o akú kategóriu dotknutých osobných údajov sa jedná a zdroj, z ktorého boli dáta prijaté.

Prenositeľnosť

Vlastník osobných údajov má právo získať svoje osobné údaje, ktoré nám poskytol, v štruktúrovanej forme v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte ako vlastník osobných údajov právo na prenos týchto dát k inému správcovi. Prenos osobných údajov je možný iba u údajov, ktoré boli získané na základe súhlasu alebo zmluvy a sú spracovávané automatizovane.

Toto právo nie je možné uplatniť na údaje spracované pri plnení úloh verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je správca poverený.

Pri prenose údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Obmedzenie spracovania

Ako vlastník údajov máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie osobných údajov v prípade, že:

 • máte podozrenie na protiprávne spracovanie osobných údajov, ale odmietate výmaz týchto osobných údajov a miesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia,
 • už osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale vy ako subjekt údajov ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu - spracovanie bude obmedzené na dobu potrebnú k overeniu, či oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

Chceme Vás upozorniť, že v prípade žiadosti o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov môže dôjsť k obmedzeniu našej činnosti voči Vám a nášmu zmluvnému vzťahu.

Oprava a výmaz osobných údajov

Ako subjekt údajov máte právo na opravu nepresných či neaktuálnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Opravu Vašich osobných údajov máte možnosť vykonať zaslaním žiadosti na naše kontaktné údaje.

Právo na výmaz alebo právo byť zabudnutý máte možnosť uplatniť v prípade, že:

osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zozbierané a spracované,

odvoláte súhlas, na základe ktorého údaje spracovávame, a neexistuje ďalší právny dôvod pre ich spracovanie,

sú osobné údaje spracovávané protiprávne,

osobné údaje boli zozbierané za podmienok udelenia súhlasu dieťaťom v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

V prípade, že príde k uplatneniu práva na výmaz osobných údajov, ktoré boly nami zverejnené alebo odovzdané tretím stranám, podnikneme potrebné kroky ku kontaktovaniu všetkých príjemcov Vašich osobných údajov a odovzdáme žiadosť o vymazanie všetkých osobných údajov alebo referencií.

Vaše právo na výmaz je možné uplatniť až po uplynutí stanovenej lehoty pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Informácie ohľadne opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzení spracovania

Vždy, pokiaľ ako vlastník údajov požadujete, Vás budeme informovať o príjemcoch Vašich osobných údajov vo chvíli, kedy im boli Vaše údaje sprístupnené. Ďalej Vás budeme informovať o opravách, výmazoch alebo obmedzení spracovania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Právo vzniesť námietku

Právo vzniesť námietku môžete iba v určitých špecifických prípadoch, a to pokiaľ ide o:

 • spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo pre účely našich oprávnených záujmov, či záujmov tretej strany (vrátane profilovania),
 • v prípade, že vznesiete námietku s relevantnými dôvodmi, oznámime Vám dôvody pre spracovanie. Pokiaľ nebudú naše dôvody prevažovať nad Vašimi záujmami alebo právami, alebo sa nebude jednať o dôvod určenia, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, nebude spracovanie osobných údajov prerušené.
 • spracovanie pre firemné účely priameho marketingu (vrátane profilovania),
 • v prípade, že vznesiete námietku a neprajete si, aby Vaše údaje boli ďalej spracovávané pre tento účel, nie je treba uvádzať dôvody pre ukončenie. Po obdržaní námietky prestávame Vaše údaje pre tento účel používať. Pokiaľ však príslušné údaje spracovávame aj pre iný účel na základe iného právneho základu, takéto spracovanie nie je námietkou dotknuté.
 • spracovanie pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely.

V prípade, že vznesiete námietku s relevantnými dôvodmi, oznámime Vám dôvody pre spracovanie. Právo je možné uplatniť iba pokiaľ sa nejedná o spracovanie pre splnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme.

Odobratie z automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Ako vlastník osobných údajov máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní. Jedná sa o ochranu pred potenciálne nepriaznivým rozhodnutím, ktoré by mohlo byť prijaté bez ľudského zásahu.

Týmto Vám potvrdzujeme, že podľa zákonných definícii nedochádza v našej spoločnosti k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

5.1.1. Deti - uplatnenie práv neplnoletých a právne zastupovanie

V prípade poskytovania informačných služieb neplnoletému je súhlas dieťaťa na spracovanie jeho osobných údajov považovaný za zákonný, ak dieťa dosiahlo minimálny vek 13 rokov. Súhlas dieťaťa mladšieho ako 13 rokov je nutné vyjadriť alebo schváliť zákonným zástupcom (osoba s rodičovskou zodpovednosťou k dieťaťu).

Vyššie uvedené sa nevzťahuje na všeobecné zmluvné právo členských štátov, napríklad pravidlá týkajúce sa platnosti, uzatvárania alebo účinkov zmluvy vzhľadom k dieťaťu.

5.2.Uplatnenie práv dodavateľa

Na uplatnenie práv subjektov osobných údajov prijímame žiadosti na našej adrese: Baltská 13, 821 07 Bratislava, alebo na elektronickej adrese: info@sportprima.sk

V prípade, že je náš zmluvný vzťah založený na dohode s Vašim zamestnávateľom, vystupujeme v tomto vzťahu v roli zpracovateľa Vašich osobných údajov. Na uplatnenie Vašich práv je nutné sa obrátiť na Vášho zamestnávateľa ako správcu osobných údajov, ktorý nám poskytne prípadné bližšie informácie o spracovaní osobných údajov. 

Pokiaľ ste samostatne zárobkovo činná osoba, s ktorou spolupracujeme na základe zmluvného vzťahu, sme v tomto prípade správcami Vašich osobných údajov a môžete u nás uplatniť svoje práva.

Informácie a prístup k osobným údajom

V prípade, že získame Vaše osobné údaje k spracovaniu priamo od Vás, sme povinný vám oznámiť nasledujúce:

 • totožnosť a kontaktné údaje spoločnosti,
 • účely spracovania, na ktoré sú osobné údaje získané, a právny základ na spracovanie,
 • oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany v prpade, že sú tieto záujmy nadradené nad záujmami a právami subjektu údajov,
 • prípadných príjmecov osobných údajov a úmysel, poskytnúť Vaše osobné údaje tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii,
 • dobu, počas ktorej budú údaje používané, prípadne uložené,
 • zoznam Vaších práv vrátane práva podať sťažnosť,
 • či je poskytnutie osobných údajov zákonným alebo zmluvným požiadavkom, teda kedy prichádza k spracovaniu dát na základe zákone a kedy na základe Vášho súhlasu,
 • skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátanie profilovania

V prípade, že neboli Vaše osobné údaje získané priamo od Vás, sme povinný Vám navyše poskytnúť informácie, o akú kategóriu dotknutých osobných údajov sa jedná a zdroj, z ktorého boli dáta prijaté.

Ako náš dodávateľ služieb, máte právo na informácie a prístup k údajom, ktoré Vám budú poskytnuté v okamihu spísania zmluvy pri zbere osobných údajov. Taktiež Vám budú poskytnuté informácie po oprave, vymazaní alebo obmedzení spracovania osobných údajov. Vo všetkých a iných prípadoch Vám poskytneme informácie najneskôr do jedného mesiaca od vzniknutej skutočnosti.

Prenositeľnosť

Vlastník osobných údajov má právo získať svoje osobné údaje, ktoré nám poskytol, v štruktúrovanej podobe v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároven máte, ako vlastník osobných údajov, právo na prenos týchto dát k inému správcovi. Prenos týchto dát je možný iba pri osobných údajoch, ktoré sú získané na základe súhlasu alebo zmluvy a sú spracovávané automatizovane.

Toto právu nejde uplatniť na spracované dáta na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je správca poverený.

Pri prenose dát nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Obmedzenie spracovania

Ako vlastník údajov máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie osobných údajov v prípade, že:

 • popriete presnosť osobných údajov,
 • máte podozrenie na protiprávne spracovania osobných údajov, ale odmietate vymazanie týchto osobných údajov a namiesto toho žiada obmedzenie ich použitia,
 • už osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ako subjekt údajov ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vznesete námietku proti spracovaniu - spracovanie bude obmedzené na dobu potrebnú k overeniu, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

Chceme vás upozorniť, že v prípade žiadosti o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov môže prísť k obmedzeniu našej činnosti voči Vám a nášmu zmluvnému vzťahu.

Oprava a vymazanie osobných údajov

Ako subjekt údajov máte právo na opravu nepresných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Opravu Vašich osobných údajov máte možnosť uskutočniť poslaním žiadosti na naše kontaktné údaje.

Právo na vymazanie resp. právo byť zabudnutý máte možnosť uplatniť v prípade, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené a spracované,
 • odvoláte súhlas, na ktorého základe údaje spracovávame, a neexistuje ďalší právny dôvod na spracovanie,
 • sú osobné údaje spracované protiprávne,
 • osobné údaje boli zhromaždené za podmienok udelenia súhlasu dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

V prípade, že príde k uplatneniu práva na vymazanie osobných údajov, ktoré boli nami zverejnené alebo poskytnuté tretím stránam, prijímame potrebné kroky ku kontaktovaniu všetkých príjemcov Vašich osobných údajov a oznámeniu, aby vymazali akékoľvek odkazy.

Vaše právo na vymazanie je možné uplatniť až po uplynutí stanovenej lehoty na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Informácie ohľadne opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracovania

 Vždy, pokiaľ to ako vlastník údajov požadujete, Vás budeme informovať o príjemcoch Vašich osobných údajov vo chvili, kedy im boli Vaše údaje sprístupnené. Ďalej vás budeme informovať o opravách, výmazoch, alebo pokiaľ príde k obmedzeniu spracovania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Právo vzniesť námietku

Právo vzniesť námietku máte iba v určitých špecifických prípadoch, a to pokiaľ ide o:

 • spracovanie osobných údajov, ktoré je potrebné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely našich oprávnených záujmov či záujmov tretej strany (vr. profilovania),
 • v prípade, že vznesiete námietku s relevantnými dôvodmi, oznámime vám dôvody na spracovanie. Pokiaľ nebudú naše dôvody prevažovať nad Vašími záujmami a právami, alebo sa nebude jednať o dôvod určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, bude spracovanie osobných údajov prerušené,
 • spracovanie na účely priameho marketingu (vr. profilovania),
 • v prípade, že vznesiete námietku a neprajete si, aby boli Vaše údaje ďalej spracovávané na tento účel, nie je potrebné uvádzať dôvody na ukončenie. Po obdržaní námietky prestávame Vaše údaje na tento účel používať. Pokiaľ však príslušné údaje spracovávame aj na iný účel a na základe iného právneho základu, tak spracovanie nie je námietkou dotknuté.
 • spracovanie na účely vedeckého či historického výskumu alebo na statistické účely,
 • v prípade, že vznesiete námietku s relevantnými dôvodmi, oznámime vám dôvody na spracovanie. Práve je možné uplatniť iba ak sa nejedná o spracovanie na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme.

Na právo vzniesť námietku (okrem posledného účelu spracovania) Vás vyslovene upozorníme najneskôr v okamihu prvej komunikácie, a to zreteľne a oddelene od ostatných informácií.

Vyradenie z automatizovaného rozhodovanie vrátane profilovania

Ako vlastník osobných údajov máte práve nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní. Jedná sa o ochranu pred potenciálne nepriaznivým rozhodnutím, ktorý by mohlo byť prijaté bez ľudského zásahu.

Týmto Vám potvrdzujeme, že podľa zákonných definícií nedochádza v našej spoločnosti k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

5.3. Kontaktné údaje správcu

Na uplatnenie práv subjektov osobných údajov prijímame žiadosti na našej adrese: Baltská 13, 821 07 Bratislava, alebo na elektronickej adrese: info@sportprima.sk 

Žiadosť je možné akceptovať iba v prípade jednoznačnej identifikácie osoby.

Vaše žiadosti/sťažnosti spracujeme bez zbytočného odkladu a budeme Vás informovať o vybavení do 30 dní od obdržania žiadosti/sťažnosti.

6. Prevažujúce/nadradené záujmy

Niektoré práva a povinnosti spoločnosti SPORT prima SK spol. s r.o., môžu byť nadradené nad právami jednotlivcov, pokiaľ za daných konkrétnych okolností existuje opravnený záujem, ktorý prevažuje nad záujmom jednotlivca (prednostný záujem). Prevažujúci záujem existuje, ak je potrebné:

 • chrániť oprávnené obchodné záujmy spoločnosti vrátane:
 • zdravia alebo bezpečnosti jednotlivcov
 • práva duševného vlastníctva, obchodného tajomstva alebo mena spoločnosti,
 • kontinuity obchodných operácií,
 • zachovanie dôvernosti pri navrhovanom predaji, fúzii alebo akvizícii podniku,
 • zapojenie dôveryhodných poradcov alebo poradcov na obchodné, právne, daňové alebo poisťovacie účely,
 • Predchádzať alebo vyšetrovať porušenie zákona, a to skutočné alebo predpokladané na základe odôvodnených podozrení (vrátane spolupráce s napr. políciou), zmlúv, alebo zásad našej spoločnosti,

7. Prenos osobných údajov tretím stranám

V rámci našej činnosti môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté:

 • zákonom daným subjektom, napr. súdom, Slovenskej národnej banke, exekútorom alebo insolvenčným správcom,
 • ďalším subjektom na ochranu práv (napr. súdom, zmluvným lekárom, vyšetrovateľom, súdnym komisárom a pod.),
 • spracovateľom, ktorý zaručujú technické a organizačné zabezpečenie ochrany osobných údajov,
 • s Vašim súhlasom spolupracujúcim obchodným partnerom.

Tretím stránám sú poskytované osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie obchodného účelu.

Naša spoločnosť spolupracuje iba so spracovateľmi, ktorý poskytujú dostatočné záruky zavedenia vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby dané spracovanie spĺňalo zákonné požiadavky a aby bola zaistená ochrana práv nielen našich klientov ale tiež zamestnancov.

8. Zoznam subjektov, ktoré môžu prísť do styku s Vašimi kontaktnými údajmi:

Správca:

 • Baltská 13, 821 07 Bratislava, alebo na elektronickej adrese info@sportprima.sk

Spracovatelia:

 • SPORT prima spol. s r.o., Legionářů 3084/36, 695 01 Hodonín
 • Orgány verejnej moci a súdy (najmä pri plnení našich zákonných povinností)
 • Audítori alebo iné nezávyslé osoby zaisťujúce plnenie zákonných povinností 
 • Poskytovatelia alebo prevádzkari informačných technológií
 • Poskytovatelia služieb nevyhnutných na výkon našej činnosti (administratívna činnosť, archivácia, právne poradenstvo, správa pohľadaviek a pod.)
 • Poskytovatelia zdravotných služieb (pri vyšetrovaní poistných udalostí)

9. Pravidlá na prenos údajov mimo Európskej únie

Tento článok stanoví ďalšie pravidl na poskytovanie osobných údajov tretím stranám so sídlom v krajine, u ktorej sa nepredpokladá poskytovanie adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov (krajiny s nevhodným stavom).

Osobné údaje môžu byť prevedené na tretiu strany, ktorá sa nachádza v krajine s nevhodným statusom, iba ak:

 • medzi spoločnosťou SPORT prima SK spol. s r.o., a príslušnou treťou stranou bola uzatvorená zmluva, ktorá poskytuje záruky, že tretia strana bude dodržiavať obdobnú úroveň ochrany, aká je stanovená v našej spoločnosti,
 • tretia strana bola certifikovaná podľa kódexu chovania alebo certifikačného programu, ktorý je uznaný podľa platných právnych predpisov, za poskytnutie "primeranej" úrovne ochrany údajov,
 • tretia strana zaviedla záväzné korporátne pravodlá alebo podobný mechanizmus kontroly prevodu osobných dát, ktorý poskytuje patričné záruky podľa platných predpisov,
 • prevod je nevyhnutný na uzavretie alebo plnenie zmluvy azavretej v záujme jednotlivca medzi SPORT prima SK spol. s r.o., a treťou stranou,
 • prevod je nevyhnutný na plnenie zmluvy so zákazníkom, dodávateľom alebo obchodným partnerom, alebo na žiadosť zákazníka, dodávateľa alebo obchodného partnera pred prijatím zmluvy,
 • prevod je nevyhnutný na ochranu životne dôležitého záujmu jednotlivca
 • prevod je nevyhnutný na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • prevod je nevyhnutný na uspokojenie závažného dôvodu verejného záujmu,
 • prevod je vyžadovaný akýmkoľvek zákonom, ktorému spoločnosť podlieha.

V rozsahu povolenom zákonom vyššie uvedené posledné tri body vyžadujú predchádzajúci súhlas vedenia spoločnosti.

10. Sledovanie a dodržiavanie právnych noriem

V našej spoločnosti sú uskutočňované interné audity procesov a postupov, ktoré obsahujú spracovanie osobných údajov, za účelom dodržiavania stanovených zásad a pravidiel.