Obchodné podmienky

SPORT prima SK spol. s r.o.
Baltská 13
821 07 Bratislava
IČO: 35976471
IČ DPH: SK2022123070

(ďalej ako „Internetový obchod asolo.sk“)

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu asolo.sk sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia a zaplatenia objednaného tovaru kupujúcim.

 3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného a balného, ktoré nie je súčasťou ceny objednaného tovaru a platí sa zvlášť) uvedenú v katalógu internetového obchodu asolo.sk, ak nebolo preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

 5. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

 7. Vyplnením registračného formulára alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu asolo.sk dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

 8. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť v prípade, že sa tovar uvedený v objednávke vypredal alebo už nie je možné ho zabezpečiť.

 9. Na všetok tovar objednaný cez internetový obchod asolo.sk je poskytovaná zľava vo výške 5% z odporúčanej maloobchodnej ceny (MOC), ak nie je uvedené inak.

Postup pri výmene tovaru

Tovar nám pošlite naspäť na adresu SPORT prima SK spol. s r.o. s požiadavkou na výmenu za inú veľkosť / farbu / iný kus. Tovar zabaľte tak, aby nedošlo k polepenie či poškodeniu originálnych krabíc (budú zaradené do ďalšieho predaja). Tovar Vám vymeníme ihneď podľa Vášho požiadavku a podľa našich možností. Pri výmene neúčtujeme prepravné. Náklady na doručenie vráteného tovaru hradí odosielateľ, túto čiastku si nie je možné nárokovať od dodávateľa.

Postup pri vrátení tovaru

S tovarom na lístok alebo na zaslaný predajný doklad napíšte správu, že tovar vraciate v lehote do 14-tich dní a číslo Vášho bankového účtu, kde Vám bude vrátená kúpna cena. Tovar zabaľte tak, aby nedošlo k polepeniu či poškodeniu originálnych balení (budú zaradené do ďalšieho predaja).  Balík neposielajte na dobierku. Náklady na doručenie vráteného tovaru hradí odosielateľ, túto čiastku si nie je možné nárokovať od dodávateľa.  Čiastku vynaloženú za vrátený tovar Vám vrátime bez zbytočného odkladu, maximálne do 3 pracovných dní od prevzatia zásielky.

Expedičné lehoty, platobné a prepravné podmienky.

 1. Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je tovar expedovaný z pravidla do 5-tich pracovných dní po potvrdení objednávky.

 2. Internetový obchod asolo.sk si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že je tovar potrebné zabezpečiť z iného skladu alebo sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti, maximálne však na 10 pracovných dní. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude zákazník včas informovaný e-mailom alebo telefonicky.

 3. Tovar je odosielaný kupujúcemu kuriérom DPD. V prípade spôsobu úhrady pri prevzatí bude zásielka odoslaná na dobierku. Ak požaduje kupujúci iný druh prepravy alebo platby (napr. platba prevodom vopred, doručenie na vybraný DPD Parcel shop, zaslanie poštou a pod.), je možné požiadavku uviesť do poznámky v objednávke alebo sa dohodnúť telefonicky alebo mailom.

 4. Po dohode je možný osobný odber v sklade SPORT prima SK v Bratislave. Pri osobnom odbere je platba možná len v hotovosti.

 5. Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou priamo kuriérovi (dobierka), platobnou kartou cez platobnú bránu v internetovom obchode, v hotovosti pri osobnom odbere alebo po dohode bankovým prevodom vopred.

 6. Prepravné a balné je 5,-Eur s DPH za 1 zásielku (do 30 kg).

 7. Pri odbere tovaru nad 50,-Eur je prepravné a balné zdarma.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník - kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako "spotrebiteľ").

 2. Spotrebiteľ je oprávnený tovar vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu do 14-tich dní odo dňa prevzatia tovaru.

 3. Pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným elektronicky na e-mailovú adresu info@sportprima.sk, prípadne v listinnej forme na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu asolo.sk.

 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Vrátený tovar však musí byť preukázateľne odoslaný v lehote na odstúpenie od zmluvy.

 5. Tovar musí byť v pôvodnom stave (nepoužitý), kompletný, nepoškodený a v originálnom obale. Kupujúcemu bude vrátená celá suma za vrátený tovar. Spotrebiteľ je povinný zaistiť na svoje náklady prepravu takéhoto tovaru späť k predávajúcemu. Tovar je nutné riadne zabaliť tak, aby nedošlo k poškodeniu či polepeniu originálneho balenia. Balík neposielajte na dobierku.

 6. Po doručení a kontrole vráteného tovaru bude spotrebiteľovi vrátená vynaložená čiastka, ktorú spotrebiteľ uhradil bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky.

Reklamácie

 1. Prípadné reklamácie uplatňuje spotrebiteľ doručením na adresu spoločnosti:

SPORT prima SK spol. s r. o.
Baltská 13
821 07 Bratislava

Tel. kontakt: 0944 111 011

Súčasne s reklamovaným tovarom a popisom chyby je nutné priložiť aspoň kópiu dokladu o nákupe (potvrdený a vypísaný záručný list, blok alebo faktúru).

 1. Všetky reklamácie budú vybavené v súlade s právnym poriadkom platným v SR.

 2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na preukázateľné výrobné, materiálové a technologické vady alebo nekompletnosť. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady vyplývajúce z bežného opotrebovania výrobku, za vady vzniknuté nesprávnym používaním výrobku a nesprávnym výberom, ani za škody spôsobené mechanickým poškodením. Na tieto vady sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

 3. Tovar je nutné si po prevzatí, a ešte pred použitím, dôkladne skontrolovať a vyskúšať. Nevhodne zvolený typ, veľkosť alebo tvar tovaru nemôžu byť po použití dôvodom k reklamácii.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavec 1. obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami tejto zmluvy výslovne ustanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.
 3. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne na základe zákonov Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takom prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej platformy. Skôr ako sa pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporu, odporúča predávajúci kupujúcemu pre vyriešenie vzniknutej situácie využiť kontakt na predávajúceho.
 4. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že pre výklad pojmov v prípade sporu, platí výklad pojmov v slovenskom jazyku.

Ochrana osobných údajov zákazníka

Poskytnutím osobných údajov (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie príp. IČO, DIČ a pod.), ktoré sú súčasťou objednávky alebo registrácie nového zákazníka dávate dobrovoľne súhlas spoločnosti SPORT prima SK spol. s r.o. na ich spracovanie a uchovávanie vo firemnej databáze na prípadné reklamačné účely v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., a to až do písomného odvolania svojho súhlasu. Odvolanie je možné kedykoľvek písomne mailom alebo poštou.

Predávajúci - SPORT prima SK spol. s r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho, aj tých ktoré sú prevádzané zmluvnými partnermi predávajúceho. Osobné údaje sú chránené proti zneužitiu a na tento účel sme prijali všetky dostupné a primerané technické, organizačné a personálne opatrenia. Spracovanie prebieha manuálne alebo automatizovane a to aj prostredníctvom zmluvne viazaného sprostredkovateľa. Tieto údaje zásadne neposkytujeme tretím osobám mimo tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banka, pošta, špeditér a pod.), aj to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám, s výnimkou situácií súvisiacich s dodaním objednaného tovaru. Predávajúci zaobchádza s údajmi subjektu tak, aby subjekt neutrpel na svojich právach, hlavne na práve zachovania ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochrane pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu. Všetky osobné údaje, ktoré sú kupujúcim poskytnuté dobrovoľne predávajúcemu za účelom plnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracované a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Jedná sa predovšetkým o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov pre účely plneniu predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitia pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných informácii, a to aj prostredníctvom tretích strán, kuriérska spoločnosť, marketing, SMS), a to až do doby písomného vyjadrenia kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním osobných údajov zaslaným na adresu predávajúceho - SPORT prima SK spol. s r.o. Za písomné vyjadrenie sa pre tento prípad považuje aj elektronická forma. Kupujúci berie na vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu pre marketingové účely dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutý predávajúcemu pre marketingové účely je platný na dobu siedmich rokov alebo do písomného odvolania súhlasu kupujúcim. Z odberu obchodných informácií a ponúk sa môže kupujúci jednoducho odhlásiť tak, že použije možnosť odhlásenia priamo v zasielanom maily alebo predávajúceho kontaktuje na info@sportprima.sk.

Smernica GDPR